Rady Children's Hospital Award, Dec. 2016 - Kasey Harvey Portfolio